Super Value Deals - Save more with coupons
รถเข็นของคุณ

* ไม่พบสินค้าในรถเข็น

วิธีการชำระเงิน


คุณสามารถชำระเงิน แจ้งชำระเงิน และติดตามสถานะของสินค้าได้จาก รายการคำสั่งซื้อ

1. ลงชื่อเข้าใช้ (หากคุณยังไม่ได้เข้าสูระบบสมาชิก) จากนั้นคลิกที่ชื่อของคุณ เลือก รายการคำสั่งซื้อ (ตามรูปที่ 1)

(รูปที่ 1)

2. หัวข้อรายการคำสั่งซื้อ

  1. แจ้งสถานะการชำระเงิน (ตามรูปที่ 2 ข้อที่ 1) 
  2. คุณสามารถดูช่องทางการชำระเงินได้โดยการคลิกที่ช่องทางการชำระเงิน (ตามรูปที่ 2 ข้อที่ 2) 
  3. เมื่อทำการชำระเงินแล้วให้คลิกที่ แจ้งชำระเงิน (ตามรูปที่ 2 ข้อที่ 3)

​* หมายเหตุ  (ตามรูปที่ 2 ข้อที่ 4)  คือ แจ้งสถานะคำสั่งซื้อ

(รูปที่ 2)

3. เมื่อทำการ ชำระเงิน และคลิกที่ แจ้งชำระเงิน (ตามรูปที่ 2 ข้อที่ 3) ก็จะเข้ามาที่หน้า แจ้งชำระเงิน (ตามรูปที่ 3)

(รูปที่ 3)

4. กรอกข้อมูล (ตามรูปที่ 3 ข้อที่ 1-6) ให้ครบทุกช่อง จากนั้นให้กด แจ้งชำระเงิน (ตามรูปที่ 3 ข้อที่ 7)

* เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลแนะนำให้ แนบสลิป ก่อน (ตามรูปที่ 3 ข้อที่ 4) เพื่อจะได้ดูข้อมูลการโอนเงิน